Section ‘Atomic physics, optical technologies and medical physics’ will be held by Institute of Atomic Physics and Spectroscopy (ASI) on 10-11.02.2022 as part of annual 80th scientific conference at the University of Latvia.

The section will present the recent results, achieved by ASI researchers and the ASI partners in the following research fields:

  • optical phenomena in gas, liquid, solid state and biological samples
  • optical methods for diagnostics, chemical analysis and optical sensor technologies
  • quantum optics and telecommunication
  • modelling
  • novel nanomaterials and their biomedical applications

Sekcija “Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīnas fizika” notiks LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā (ASI) 10-11.02.2022. kā daļa no Latvijas Universitātes 80-ās zinātniskās konferences.

Sekcijā tiks prezentēti jaunākie rezultāti, kurus sasnieguši ASI pētnieki un ASI partneri sekojošās pētniecības jomās:

  • optiskie procesi gāzēs, šķidrumos, cietās vielās un bioloģiskos paraugos
  • optikas metodes diagnostikai, ķīmiskai analīzei un optisko sensoru tehnoloģijas
  • kvantu optika un telekomunikācijas
  • modelēšana
  • jauni materiāli un to biomedicīniskie pielietojumi.
Registration
Registration for this event is currently open.