Norises laiks: 2024. gada 11. aprīlis, plkst. 11.00-16.20

Norises vieta: Online (ZOOM)

Darba valoda: angļu un latviešu

Vadītāji: Dr.sc.soc. Ilze Koroļeva, PhD Maija Krūmiņa, Mg.sc.soc. Ginta Elksne (LU FSI)

Sekciju “Cilvēksituācija konfliktu un krīžu kontekstā: aktuālie pētījumi socioloģijā un mutvārdu vēsturē” ik gadu LU starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūta sociologu un mutvārdu vēstures pētnieku grupa. Tajā bez tematiskiem ierobežojumiem tiks diskutēts par sabiedrībā aktuālām problēmām un cilvēksituāciju tagadnes sociālo un ekonomisko krīžu un konfliktu kontekstā. 

Sekcija tiek organizēta projekta: “Kultūras, identitātes, starpkultūru komunikācijas un cilvēksituācijas pētījumi humānisma vērtību, konfliktu un krīžu kontekstā” ietvaros.

 


Date: April 11, 2024, 11.00-16.20

Venue: Online (ZOOM)

Working language: English and Latvian

Chairs: Dr.sc.soc. Ilze Koroleva, PhD Maija Krūmiņa, Mg.sc.soc. Ginta Elksne (IPS UL)

The panel “The Human Condition in the Context of Conflict and Crisis: Current Research in Sociology and Oral History" is organized annually within the framework of the International Scientific conference of the University of Latvia by sociologists and oral history researchers of the Institute of Philosophy and Sociology at the University of Latvia (IPS UL). It  will examine current problems in society and the human condition in the light of current social and economic crises and conflicts will be discussed without thematic restrictions. 

The panel is organized within the project “Research on Culture, Identity, Intercultural communication and the Human Condition in the Context of Humanist Values, Conflicts and Crises”.

Starts
Ends
Europe/Riga
Online