Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija

Europe/Riga
Konferences sēde norisināsies tiešsaistē Zoom
Marite Savica (Latvijas Universitātes Bibliotēka)
Description

Jautājumi par konferences norisi:
Mārīte Saviča
+371 67034864
marite.savica@lu.lv

Zoom/Indico tehniskais atbalsts:
Emīls Mārtiņš Riekstiņš
+371 22023096
emils_martins.riekstins@lu.lv

  • Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne 1.daļa
   Convener: Daina Pakalna (University of Latvia)
   • 1
    Jaunākās tendences bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes izglītībā
    Speaker: Baiba Holma (Latvijas Universitāte)
   • 2
    Ieskats Latviešu Nacionālā fonda izdevējdarbībā
    Speaker: Viesturs Zanders (Latvijas Universitāte)
   • 3
    Aktuālās pētniecības tēmas bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē
    Speaker: Daina Pakalna (Latvijas Universitāte)
   • 4
    Bibliotēku pārorientācija veselībpratības veicināšanai
    Speaker: Santa Darge (Latvijas Universitāte)
   • 5
    Stāstniecības jēdziena izpratne bibliotēkzinātnes kontekstā
    Speaker: Baiba Ivane (Latvijas Universitāte)
   • 6
    LU Bibliotēkas e-kursa ,,Ievads informācijpratībā’’ īstenošana: aprobācija un pilnveides iespējas

    Latvijas Universitātes Bibliotēkas izstrādātais brīvās izvēles studiju kurss “Ievads informācijpratībā” tika aprobēts 2020. gadā, tas paredzēts bakalaura programmu studentiem, kas vēlas apgūt pamatprasmes informācijas meklēšanā, novērtēšanā un apstrādē. Ir būtiski turpināt attīstīt un pilnveidot kursa saturu, pielāgojot to gan ar informācijpratību saistītām aktualitātēm, gan studentu vajadzībām un paradumiem.

    Speaker: Marta Liepa (Latvijas Universitātes Bibliotēka)
  • 12:00 PM
   Pārtraukums
  • Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne 2.daļa
   Convener: Marite Savica
   • 7
    Simboliskās bibliotēkas daiļliteratūrā
    Speaker: Sandra Cirule (Latvijas Universitāte)
   • 8
    LU abonēto datubāzu klāsts studentu vērtējumā
    Speaker: Marika Kupce (Latvijas Universitātes Bibliotēka)
   • 9
    Bibliogrāfiskais rādītājs “LU Bibliotēka preses izdevumu publikācijās (1941-1990)”: izaicinājumi un ieguvumi
    Speaker: Agra Some (Latvijas Universitātes Bibliotēka)
   • 10
    LU Bibliotēkas krājuma ieguves avoti pirmajos pēckara gados
    Speaker: Ilga Mantiniece (Latvijas Universitātes Bibliotēka)
   • 11
    LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes studentu diplomdarbu (1920-1944) kolekcijas raksturojums: ievērojamu personību devums dabaszinātnēs

    Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes diplomdarbi ir daļa no Latvijas Universitātes Bibliotēkas (LUB) krājumā pieejamās diplomdarbu (1920-1944) kolekcijas pirmspadomju periodā. Pētot vairākus avotus, ir iegūta informācija par darbu autoriem, to turpmāko saistību ar LU un atpazīstamību Latvijā un ārpus tās robežām. Vairāki šīs fakultātes absolventi ir guvuši ievērojamu starptautisku atzinību gan kā pētnieki un izgudrotāji, gan kā mācību spēki. LU Bibliotēkas krājumā pieejami 46 darbi, kurus tematiski var iedalīt sekojoši : lielākā daļa darbu veltīti iežu sastāva pētniecībai, to veidošanās secībai un izplatībai vēsturiskajā un reģionālajā ģeoloģijā, mineroloģijā un petrogrāfijā, augu fizioloģijas pētījumiem, anatomiju augšanu un izplatību, pētījumi entomoloģijā dažādās Latvijas vietās un paleontoloģijā.

    Speaker: Daina Gavare (Latvijas Universitāte)
   • 12
    Informācijas resursu pieprasījums no LU Bibliotēkas krātuves 2021. gadā, tā dinamika un saturiskais izvērtējums

    Pētījumā “Informācijas resursu pieprasījums no LU Bibliotēkas krātuves 2021. gadā, tā dinamika un saturiskais izvērtējums” tiek analizēti iegūtie dati par lietotāju pieprasītajām grāmatām un periodiskajiem izdevumiem. Pētījums ietver pieprasījumu skaitlisko datu dinamikas analīzi un pieprasīto informācijas resursu satura apskatu.

    Speaker: Vesma Kluga (Latvijas Universitātes Bibliotēka)