February 3, 2022
Europe/Riga timezone

Iedzīvotāju ģeogrāfija (tautas ataudze, migrācijas daudzveidīgās formas, sabiedrības novecošana, etniskais sastāvs); Pilsētu ģeogrāfija (urbanizācijas procesi, sociāli telpiskā diferenciācija, sociālās nevienlīdzības un polarizācijas telpiskie aspekti, džentrifikācijas procesi); Ekonomiskā, politiskā un transporta ģeogrāfija (pilsētu funkcionālie areāli, darba svārstmigrācija, vēlēšanu ģeogrāfija, reģionu attīstība, iedzīvotāju (mikro)mobilitāte pilsētā, sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinājums).

ZOOM saite:  https://lu-lv.zoom.us/j/92046326151

Meeting ID: 920 4632 6151


Population geography (demographic change, migration forms, ageing, ethnic diversity); Urban geography (urbanisation, socio-spatial differentiation, socio-spatial inequality and polarisation, gentrification, urban liveability); Economic, Political and Transport geography (urban functional areas, commuting, electoral geography, urban mobility, regional disparities, urban public transport).

ZOOM linkhttps://lu-lv.zoom.us/j/92046326151

Meeting ID: 920 4632 6151

Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom