March 18, 2022
Zoom
Europe/Riga timezone

Sekcijas "Valststiesību aktuālie jautājumi” darba kārtībā ietverti 14 referāti, kuros tiks analizēti dažādi valststiesību jomā aktuāli jautājumi, kas skar dažādus konstitucionālo un administratīvo tiesību aspektus.

Referātu autori pievērsīsies tādiem nemainīgi aktuāliem jautājumiem kā faktiskās rīcības jēdziens, cietušā institūts administratīvo pārkāpumu procesā, cilvēku ar lemtspējas ierobežojumiem procesuālās tiesības administratīvajā procesā, Latvijas okupācijas fakta ietekme uz mūsdienu valststiesībām, tiesību uz  taisnīgu tiesu aspektiem administratīvajā tiesā. Tāpat tiks aplūkoti arī līdz šim mazāk pētīti, bet novatoriski jautājumi par uz cilvēktiesībām balstītas pieejas ieviešanu nākotnes mākslīgā intelekta regulējumā, topošo Latvijas nacionālā klimata pārvaldības sistēmu un citi ne mazāk nozīmīgi valststiesību jautājumi.

Vadītāji: Dr.iur. Edvīns Danovskis, asoc. prof. Annija Kārkliņa

Zoom saite:  https://lu-lv.zoom.us/j/93315613665

Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom