February 14, 2024
Klātienē
Europe/Riga timezone

LV: Sekcijas sēde veltīta diskrētajai matemātikai, kas pēta galīgas un pārskaitāmas bezgalīgas objektu sistēmas un dažāda veida sakarības. Šai nozarei ir arī vairākas apakšnozares, tai skaitā matemātiskā loģika, skaitļu teorija, algoritmu un automātu teorija, kombinatorika, grafu teorija, kodēšanas teorija, dažādas teorētiskās datorzinātnes apakšnozares.

ENG: The section session is devoted to discrete mathematics, which explores finite and transferable infinite systems of objects and various kinds of relations. The branch also has several sub-branches, including mathematical logic, number theory, algorithm and automata theory, combinatorics, graph theory, coding theory, various sub-branches of theoretical computer science.

Valoda/Language: Latviešu & English

Vadītāji/Chairs: dr. math. J. Buls, doc. (assist. prof.) R. Bēts

Starts
Ends
Europe/Riga
Klātienē
Zinātņu māja / House of Science
Jelgavas iela 3 / Jelgavas Street 3 301. auditorija / Auditorium 301
Go to map