March 18, 2022
Europe/Riga timezone

Konferences apakšsekcija „Telpiskā attīstība un plānošana"

Apakšsekcijas tēmas: Reģionu, pilsētu un lauku, teritoriju un vietu attīstība un plānošana, teritoriju pārvaldība. Reģenerācijas plānošana, vides plānošana, klimata pārmaiņu ietekmes, ainavu attīstība un plānošanas teorija.

Apakšsekcijas īpašais iecerētais fokuss 2022. gadā ir mazpilsētu, kas ir arī lauku attīstības pārmaiņu procesi un plānošana. Konferencē aicinām pievērsties tēmām: jaunā un vecā mazpilsēta, ciemu plānošana; divmāju dzīves veids, tukšojošie lauki, darbs no attāluma, u.c., atsevišķi uzsverot paredzamo dzīvesveida izmaiņu izaicinājumus un jauno tehnoloģiju attīstības potenciālus, balstoties uz līdzšinējo praksi un nākotnes redzējumu turpmākajiem 30 gadiem.

Programma un Zoom saites ir šeit

---

Conference sub-section "Spatial Development and Planning"

Sub-section themes: Development and planning of regions, urban and rural areas, territories and places, territory governance. Regeneration planning, environment planning, climate change impacts, landscape development, planning theories.

The special intended focus of the sub-section in 2022 is on small towns, which are also the processes and planning for change in rural development. At the conference we invite you to focus on the following topics: new and old small town, village planning; two-house lifestyles, empty rural areas, teleworking, etc., highlighting separately the challenges of expected lifestyle changes and the potential for the development of new technologies, building on past practices and visions for the next 30 years.

Programme and Zoom links are available here

-

Ziņojumu kopsavilkumi ir šeit / Abstracts are here

-

Registration
Registration for this event is currently open.