Call for Abstracts

  • Opening day
  • Submission deadline

Abstract (up to 250 words) should reflect the essence, content, and the main research findings. Abstract should contain the problem statement, the aim, the main research methods used, the main results and findings of the paper.
Keywords: max. 5 keywords

Kopsavilkums (līdz 250 vārdiem) atspoguļo pētījuma būtību, saturu un galvenos pētījuma rezultātus. Kopsavilkumā jāiekļauj problēmas pamatojums, mērķis, izmantotās pētījuma metodes, galvenie pētījuma rezultāti un secinājumi.
Atslēgvārdi: maksimāli 5 atslēgvārdi

The call for abstracts is closed.