LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija

CILVĒKSITUĀCIJA SOCIOLOĢIJAS UN MUTVĀRDU VĒSTURES PĒTĪJUMOS

Norises laiks: 2023. gada 19. aprīlis  

Norises vieta: attālināti (BBB)

Darba valoda: angļu un latviešu

Vadītāji: Dr.sc.soc. Ilze Koroļeva, Mg.hist. Maija Krūmiņa, Mg.sc.soc. Ginta Elksne (LU FSI)

Aicinām pētniekus sociālo un humanitāro zinātņu jomā pieteikt referātu tēmas LU 81. konferences sekcijai “Cilvēksituācija socioloģijas un mutvārdu vēstures pētījumos”, kuru ik gadu LU starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūta sociologu un mutvārdu vēstures pētnieku grupa. 

Kā ierasts, sekcijas darba ietvaros LU FSI pētnieki iepazīstinās ar saviem jaunākajiem pētījumiem, kas vērsti uz migrācijas/remigrācijas procesu, vērtību, studentu dzīves sociālo un ekonomisko apstākļu, sociālās labklājības un sabiedrības noslāņošanās problēmu, kā arī dzīvesstāstu, atmiņu (individuālo un kolektīvo), paaudžu robežu un citu tēmu izpēti. 

Vienlaikus īpaši aicinām arī citu zinātnisko institūciju, kā arī citu valstu pētniekus dalīties ar savu jaunāko pētījumu rezultātiem un tajos gūtajām atziņām, lai bez tematiskiem ierobežojumiem diskutētu par sabiedrībā aktuālām problēmām un cilvēksituāciju tagadnes sociālo un ekonomisko krīžu kontekstā.  

Pieteikumus dalībai konferences sekcijā lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 24. martam, aizpildot reģistrācijas formu zemāk. Pieteikumā lūdzam norādīt ziņojuma autoru(s), nosaukumu un pievienot referāta tēzes (nepārsniedzot 500 vārdus).  Par referāta pieņemšanu konferencei tiks paziņots līdz 1. aprīlim.

Konferences tēžu krājums tiks izdots elektroniskā formātā un ievietots Latvijas Universitātes repozitorijā.

Lai apmeklētu konferences sekciju, klausītājiem jāreģistrējas līdz 2023. gada 17. aprīlim. 

Sekcija tiek organizēta projekta: “Kultūras, identitātes, starpkultūru komunikācijas un cilvēksituācijas pētījumi humānisma vērtību, konfliktu un krīžu kontekstā” ietvaros.


81st International Scientific conference of the University of Latvia,

panel THE HUMAN CONDITION IN SOCIOLOGY AND ORAL HISTORY RESEARCH

Date: April 19, 2023

Venue: Online (BBB)

Working language: English and Latvian

Chairs: Dr.sc.soc. Ilze Koroleva, M.Sc. Hist. Maija Krūmiņa, Mg.sc.soc. Ginta Elksne (LU FSI)

We invite researchers of social sciences and humanities to submit papers for the panel “Human Condition in Sociology and Oral History Studies", which is organized annually within the framework of the International Scientific conference of the University of Latvia by sociologists and oral history researchers of the Institute of Philosophy and Sociology at the University of Latvia (IPS UL).

At the panel researchers of the IPS UL will present their latest research focused on the migration/remigration process, values, social and economic conditions of student life, social well-being and the problems of social stratification, as well as life stories, memory (individual and collective), generational boundaries and other topics.

At the same time, we especially invite researchers from other scientific institutions, as well as other countries, to share the results of their latest research and the lessons learned from them, in order to discuss current problems in society and the human condition in the context of the current social and economic crises.

Please submit applications for participation in the conference by March 24, 2023 by filling out the registration form below. In the application, please indicate the author(s) of the report, the title and the abstract of the report (not exceeding 500 words). Acceptance of papers for the conference will be announced by April 1.

A conference abstract volume will be published in electronic format and will be available in the repository of the University of Latvia. 

To attend the conference panel, please fill in the registration form by April 17, 2023.

The section is organized within the project “Research on Culture, Identity, Intercultural communication and the Human Condition in the Context of Humanist Values, Conflicts and Crises”. 

Starts
Ends
Europe/Riga
Online
Big Blue Button (BBB)