February 1, 2022
Europe/Riga timezone
Welcome!

The conference section "Education to promote social equality" invites researchers to present studies in various topics related to social equality in education, such as policy, politics, and practice of inclusive education and inclusive pedagogy, special pedagogy; support systems in general and higher education for students with special education needs; support systems for early school leavers; support for teachers and university lecturers to promote inclusive and socially equal practices; workplace support for young adults with disabilities; ensuring children rights and any other related topics. The section welcomes researchers, practitioners, policymakers, students, and other stakeholders to engage in discussions on social equality in education.


Konferences sekcijā "Izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai" aicina pētniekus iepazīstināt ar pētījumiem par dažādām ar sociālo vienlīdzību izglītībā saistītām tēmām, piemēram, iekļaujošās izglītības un iekļaujošās pedagoģijas, speciālās pedagoģijas politiku un praksi; atbalsta sistēmas vispārējā un augstākajā izglītībā studentiem ar speciālās izglītības vajadzībām; atbalsta sistēmas priekšlaicīgi skolu pametušajiem; atbalsts skolotājiem un augstskolu pasniedzējiem iekļaujošas un sociāli vienlīdzīgas prakses veicināšanai; atbalsts darba vietā jauniem pieaugušajiem ar invaliditāti; bērnu tiesību nodrošināšana un citas saistītas tēmas. Sekcijā tiek aicināti pētnieki, praktiķi, politikas veidotāji, studenti un citas ieinteresētās puses, lai iesaistītos diskusijās par sociālo vienlīdzību izglītībā.


Paper submission is now open!

Register and submit your article until 10.06.2022.

How to register and submit an article?


Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom