LU Latvijas vēstures institūts Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2024. gada 10. aprīlī rīko sekciju “Apbedīšanas tradīcijas ainavā”.

Arheoloģijā ainava tiek pētīta kā kultūras, sociālās un vides dinamika, kas vienlaicīgi gan ietekmē cilvēka domāšanu, gan ir tā darbību rezultāts. No šādas perspektīvas raugoties, arī kapulauku ierīkošana ir cilvēka izvēles rezultāts attiecībā pret apkārtējo vidi, veidojot īpašu apbedīšanas ainavu. Konferences sekcijas ietvaros uzmanība tiks pievērsta trīs nozīmīgām ar apbedīšanas ainavu saistītām tēmām:

  • ainavas elementu nozīmei un izmantošanai apbedījumu vietu izvēlē;
  • kapulauku iekšējās telpiskās organizācijas un bēru rituālu saistībai ar apkārtnes ainavu;
  • apbedīšanas ainavas ietekmei uz turpmāko teritorijas attīstību.

 

Sekcija tiek organizēta Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Apbedīšanas tradīcijas ainavā: Latvijas teritorija dzelzs laikmetā (1. – 1200. g.)” (lzp-2021/1-0163) ietvaros.

Konferences sekcijā projekta izpildītāji iepazīstinās ar savu pētījumu rezultātiem, kas saistīti ar apbedīšanas tradīcijām ainavā Latvijas teritorijā dzelzs laikmetā. Papildu tam aicinām prezentēt pētījumus, kas skar ne vien konkrētu apbedīšanas ainavu problemātiku, bet arī vispārējus ar ainavu un vides arheoloģijas izpētes metodēm, pieejām u.tml. saistītus jautājumus, kas rosinātu tālākus un arvien daudzpusīgākus pētījumus par apbedīšanas tradīcijām ainavā.

Konferences sekcija notiks klātienē Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 (norises vieta tiks precizēta). Sekcijas darba valoda – latviešu, angļu.

Ziņojumu pieteikšana konferencei līdz 15. martam, aizpildot reģistrācijas formu zemāk.

Pieteikumā lūdzam norādīt ziņojuma autoru(s), nosaukumu un saturu (līdz 500 zīmēm). Par referātu pieņemšanu konferencei tiks paziņots līdz 22. martam.

Elektroniskā formā Latvijas Universitātes repozitorijā tiks publicēts konferences tēžu krājums. Tēzes (aptuveni 1500 zīmes) krājumam jāiesniedz līdz 2024. gada 1. aprīlim.


The Latvian Institute of History of the University of Latvia organizes the section "Burial practices in the landscape" on April 10, 2024, within the framework of the 82nd International scientific conference of the University of Latvia.

In archaeology, landscape is seen as constituted in the intersection of cultural, social and environmental dynamics, as both the medium and the outcome of human activity. In this view, the placement of burial areas, too, is the result of

choices made by individuals in a society with regard to the landscape, thus creating a specific mortuary landscape. The conference session will focus on three main issues related to the mortuary landscape:

  • significance of landscape elements and their role in the placement and mutual arrangement of burial sites;
  • the interaction between burial sites’ internal structure and landscape elements;
  • mortuary landscape’s influence on later development of territory.

 

The section is organised within a frame of the Latvian Council of Science Fundamental and Applied Research Project “Burial practices in the landscape: present-day Latvia in the Iron Age (AD 1–1200)” (lzp-2021/1-0163).

The conference section will be held in Riga, Kalpaka blvd. 4. The working language - Latvian and English.

Please submit your proposal to the conference by March 1 by filling the registration form below.

In the application, please indicate the author(s), title, and content of the paper (up to 500 characters). Acceptance of papers for the conference will be announced by March 10.

The collection of theses of the conference will be published in electronic format and placed in the repository of the University of Latvia. Submission of the thesis (up to 1500 characters) by March 25, 2024.

Starts
Ends
Europe/Riga
Kalpaka bulvāris 4, 2. stāva zāle