February 18, 2022
Zoom
Europe/Riga timezone

Darbaspēju saglabāšana pie konveijera strādājošiem

Feb 18, 2022, 6:30 PM
5m
Zoom

Zoom

https://lu-lv.zoom.us/j/96768168205?pwd=cGhlSHRuWENUTlZvZlNXY1JJSzRQQT09 Meeting ID: 967 6816 8205 Passcode: 025733

Speaker

Mr Anatolijs Rogonovs (University of Latvia)

Description

Ievads: Latvijā rūpniecības (transporta un apstrādes) nozarē saskaņā ar Valsts darba inspekcijas datiem 2020. gadā arodslimnieku skaits bija augstāks nekā citās nozarēs strādājošiem (VDI, 2021). Šajā nozarē nodarbinātie vairāk cieš no statiskas darba pozas, vienveidīgām kustībām, patstāvīga iekārtu trokšņa iedarbības un psihoemocionālas pārslodzes (Magnavita N., Chirico F.,2020; Omrane F.et al,2018). Ilgstoši strādājot nelabvēlīgā darba vidē pazeminās darbspējas un līdz ar to arī organizācijas ražošanas rādītāji (Fassi M. et al.2013). Tāpēc šī pētījuma mērķis bija pētīt uzņēmuma SIA “Lenek” pie konveijera strādājošo (turpmāk – iesaiņotāji) darbspējas, un izstrādāt praktiskas rekomendācijas iesaiņotāju darbspēju saglabāšanai. Pētījumā piedalījās 21 uzņēmuma iesaiņotāji.
Metodes: 1) darbaspēju indeksa noteikšanas metode (Tuomi K., et al, 1998) metode iesaiņotāju darbspēju noteikšanai, kas izstrādāta Somijas Darba veselības institūtā. Izmantojot šo metodi novērtē nodarbināto individuālas darbspējas, ar aptaujas palīdzību. Maslačas profesionālās izdegšanas anketa (Maslach C., 1981), kura sastāv no 22 apgalvojumiem, tika pielietota, lai novērtētu respondentu esošo psiholoģisko stāvokli darba procesā. Anketa sastāv no trīs apakšskalām: emocionālā izsīkuma, depersonalizācijas un personīgo sasniegumu skalas. Šajā skalā respondenti atzīmēja savas izjūtas atbilstoši to izpausmes biežumam no 0 (nekad) līdz 6 (katru dienu).
Rezultāti. Darbspēju indeksa analīze uzrādīja, ka pamatā darbiniekiem ir augstas darbspējas un tās atbilst 3. un 4. kategorijai. Maslačas testa analīze uzrāda, ka izsīkuma līmenis lielākai daļai aptaujāto ir augsts un vidējs, toties ir zems darbspēju līmenis, kas ir pretrunā ar darbspēju indeksa aprēķina rezultātiem. Depersonalizācijas līmenis ir zems. To varētu skaidrot ar faktu, ka iesaiņotāji pamatā pakļauti monotonām darba operācijām un viņiem ir zems personīgo sasniegumu līmenis. Noskaidrots, ka darbinieku vēlmes ir turpināt sevi attīstīt, bet nevis visu dzīvi strādāt vienā konkrētā profesijā.
Secinājumi. Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka, neskatoties uz monotonām darba operācijām, strādājot pie konveijera, iesaiņotājiem darbspējas pamatā ir labas un izdegšana nedraud. Autors uzskata, ka pētījumu jāturpina, lai noskaidrotu atšķirības darbaspēju vērtējumā, kā arī rūpīgi pievēršoties darba vides risku analīzei.
Atslēgas vardi: monotons darbs, darbspējas, izdegšana

Primary author

Mr Anatolijs Rogonovs (University of Latvia)

Presentation materials

There are no materials yet.