(ENG) Pre-Quaternary deposits, processes, organisms and climate

Stratigraphy, structure, sedimentary environment, minerals, rocks and fossils, paleogeography, regional geology, paleontology of Palaeozoic and Mesozoic sequences; spatial distribution and characteristics of mineral resources from Paleozoic-Mesozoic rocks.


(LV) Pirmskvartāra nogulumi, procesi, organismi un klimats

Paleozoja un mezozoja stratigrāfija, nogulumiežu sastāvs, veidošanās apstākļi, minerāli, ieži un fosīlijas, paleoģeogrāfija, reģionālā ģeoloģija, paleontoloģija; derīgo izrakteņu izvietojums un īpašības.

Vadītāji: prof. Ervīns Lukševičs, asoc. prof. Ģirts Stinkulis
Norises laiks: 2022. gada 2. februāris plkst. 9.00-14.00
attālināti Zoom platformā

 

Starts
Ends
Europe/Riga